Cây để bàn

Cây cảnh để bàn

Cây Lan Ý

180,000

Cây cảnh để bàn

Cây trầu bà

160,000

Cây cảnh để bàn

Cây Lan Chi

150,000

Cây cảnh để bàn

Cây Kim Tiền

150,000

Cây văn phòng

Cây cảnh để bàn

Cây lá may mắn

90,000

Cây cảnh để bàn

Cây trường sinh

170,000

Cây cảnh để bàn

Cây lưỡi hổ

150,000

Cây cảnh để bàn

Cây Bàng Sing

350,000

Chậu đất nung

Chậu hình thú

Chậu gốm sứ